Stadgar

Stadgar för Idéburen Utveckling Ideell förening, med säte i Malmö.

Bildad 2014 med stadgar antagna 2014-10-24 som Centrum för Publikt Entreprenörskap.
Reviderade vid årsmöte 2 april 2019.

§1 Föreningens namn
Idéburen Utveckling Ideell förening

§2 Föreningens ändamål och metod
Föreningen är en utvecklingsplattform för organisationer och individer inom idéburen utveckling och sociala innovationer. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, och verkar med utgångspunkt i folkbildningens arbetssätt och metoder. Ändamålet är att stödja idéburna drivkrafter som motor och logik bakom lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Verksamheten sker främst genom social mobilisering, aktivt medborgarskap, organisering och lokal utveckling.

§3 Föreningens värdegrund
Föreningens värdegrund har sina rötter i folkbildningens principer som utgår från alla människors lika värde och sätter demokrati, delaktighet, jämställdhet och medborgarrollen i centrum.

§4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§5 Stadgeändring
För stadgeändring krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster på två av varandra följande årsmöte eller extra årsmöte. I kallelsen till dessa skall det framgå att det skall beslutas om stadgeändring. Förslag till stadgeändring får ges av alla medlemmar.

§6 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av angivna antal röster på två av varandra följande årsmöte eller extra årsmöte. I kallelsen till dessa skall det framgå att det skall beslutas om upplösning av föreningen. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens eventuella tillgångar användas ändamålsenligt enligt § 2.

§7 Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari-31 december

§8 Föreningens medlemmar
Föreningen är öppen för alla individer och organisationer som delar föreningens målsättning och värdegrund enligt § 2 och § 3, samt följer dess stadgar. Medlem i föreningen: har rätt att delta i föreningens sammankomster, har rätt till information om föreningens angelägenheter, har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen och skall följa föreningens stadgar och beslut. Kostnad för medlemskap beslutas av årsmötet. Medlem blir man genom att ansöka om och beviljas medlemskap hos styrelsen, samt erlägga medlemsavgiften.

Medlem kan uteslutas om denne motarbetar föreningens verksamhet, syfte eller ändamål.
Styrelsen beslutar i sådant ärende vid ordinarie styrelsemöte. Medlemmen skall meddelas skriftligen om uteslutningen.

§9 Årsmöte och extra årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls före februari månads utgång. Kallelse till årsmötet skall tillkännages av styrelsen senast fyra veckor före utsatt datum. Detta kan ske enbart elektroniskt (e-post/webb). Förslag av väsentlig betydelse för föreningen skall i så fall medsändas kallelsen. Alla medlemmar får ge förslag på vad som skall behandlas på årsmötet. Alla medlemmar har röst, yttrande- och förslagsrätt på mötet. Medlemmars motioner samt förslag som kräver beslut på årsmötet eller extra årsmöte skall finnas tillgängliga till styrelsen senast två veckor innan årsmötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

§10 Beslut
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Varje medlem (organisation eller individ) har en (1) röst. Omröstning sker öppet. Beslut fattas med acklamation eller votering, och genom enkel, relativ eller absolut majoritet. Vid händelse av lika röstetal, gäller det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Beslut bekräftas med klubbslag.

§11 Styrelsen
Styrelsen skall inom ramen för föreningens stadgar svara för dess verksamhet enligt fastställda planer och beslut. Styrelsen ansvarar också för att föreningens medel förvaltas ändamålsenligt. Styrelsen konstituerar sig efter årsmöte eller extra årsmöte och utser inom sig sekreterare, kassör och övriga roller. Styrelsen består av 5 ledamöter och 1-3 suppleanter. Styrelsen kan också adjungera personer till sina möten. Styrelsen sammanträder vid minst två tillfällen per år. Protokoll skall föras, justeras och arkiveras . Föreningens firmatecknare beslutas av styrelsen på dess konstituerande möte. Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter är närvarande, varav en är ordförande eller vice ordförande.

§12 Valbarhet
Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem i föreningen som fyllt 18 år och som i förväg är anmäld som kandidat till valberedningen, minst två veckor före utlyst årsmöte. Valberedningen har till uppgift att föreslå olika kandidater för årsmötet, om förslag inkommit enligt ovan. Valberedningen väljs på sittande årsmöte.

§13 Årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
 6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner
 11. Val av styrelseledamöter
  – Föreningens ordförande (1 år)
  – Övriga ledamöter i styrelsen (2 år, växelvis)
  – Valberedning
  – Revisorer
 12. Mötets avslutande

§14 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmar till extra årsmöte. Detta skall ske när en revisor eller minst 20 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

§15 Valberedningen
Valberedningen består av minst en ledamot, vald av årsmötet. I de fall det uppstår behov av fler ledamöter, skall årsmötet utse en av dessa till ordförande. Valberedningen sammanträder vid behov.

§16 Revisorer
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, samt övriga handlingar. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret, i lämplig tid för att till styrelsen överlämna en revisionsberättelse, senast 1 vecka före årsmötet. Revisorerna (minst 1 st) utses vid årsmötet.