Tillgång till Tillgångarna

Tillgång till Tillgångarna –  Ett projekt om resurser och innovativa finansieringslösningar på landsbygden.

Projektet genomfördes under 2019 och är avslutat.


Hur ska vi hitta finansiering till lokala initiativ eller verksamheter? Hur kan våra befintliga resurser – finansiella eller engagemang – verka eller samspela för den lokala utvecklingen? Hur skapar eller stödjer vi en lokal verksamhet som gynnar hela bygden, och kan vi göra den hållbar på sikt? Hur kan byar och utvecklingsgrupper stärka varandra genom att dela erfarenheter och kunskap ett aktivt nätverk i MittSkåne?

Projekt Tillgång till Tillgångarna vill stödja en lokal finansiell mobilisering i MittSkåne, utifrån det lokala engagemanget och utifrån olika lokalsamhällets förutsättningar, behov och resurser.  Centrum för Publikt Entreprenörskap (CPE) är en ideell förening som i över 10 år tillsammans med lokalt engagemang och utvecklingsgrupper runt om i Skåne jobbat med lokala utveckling, folkbildning, mobilisering och olika kapacitetshöjande insatser. Projektet har utvecklats av Nils Phillips, verksamhetsledare på CPE och aktiv i Röstånga Utvecklings AB (svb) tillsammans med engagerade i de lokala byalagen i Önneköp, Svensköp, Tjörnarp, Ludviksborg och Billinge.

Under 2019 kommer dessa fem lokala föreningar eller utvecklingsgrupper i MittSkåne få stöd att dela erfarenheter och kunskap att utifrån ett lokalt finansieringsperspektiv inspirera och stärka varandra till att utveckla lokal verksamheter, eller stödja initiativ och verksamheter som bidrar till lokalsamhället till att bli mer hållbara. Eller för att stödja och ge nytt eller bredare underlag till beslut lokalt – det kan handla om att köpa den gamla skolan, driva butiken eller macken, utveckla projekt eller samverkan mellan olika aktörer. Metoden är att vi har fem gemensamma träffar för att tillsammans dela erfarenheter och kunskap kring olika teman, se nedan.

Däremellan kan man utveckla sitt lokala initiativ och parallellt få enskilt stöd av CPE Skåne att verkligen testa och prototypa idéer lokalt. Vi kommer också att lära av internationella processer kring innovativa finansieringslösningar, genom ett studiebesök till Skottland den 4-7 april, i ett program som vi utvecklar tillsammans på uppstartsträffen den 10 i januari, där vi även vill bjuda in Ulla Herlitz från Hela Sverige Ska Leva, för att tala om lokal finansiering. Vi kommer att på träffarna ta in externa föreläsare/inspiratörer efter behov.

Ideellt engagemang sammanfattas som deltagande i träffar och studieresor inom projektet.

Januari: Uppstart med Ulla Herlitz och gemensam planering av projektet 2019

Februari i Svensköp: Finansiering och Organisering (ägarskap, social och, finansiell mobilisering etc). Från förening till företag, storytelling, ansvar och ledarskap

Mars i Billinge: Finansiering och lokala tillgångar (cirkulär ekonomi, Lokal Ekonomisk Analys etc) – Var finns pengarna, hur får vi tillgång till dessa?

April (4-7 april) Studieresa till Skottland – Nätverksbyggande och Internationell utblick och inspiration.

Maj i Önneköp: Finansiering och samverkan (projekt, partnerskap, avtal)

Partnerskap, samverkan inom byn eller med andra (kommun, näringsliv, regionen)

Juni i Tjörnarp: Erfarenheter, summering och fortsatt stöd under hösten?

Januari till oktober: Löpande stöd och lokal coachning av CPE i projektets deltagande egna byar/projekt eller initiativ.

Mål/Strategi: Hitta innovativa angreppssätt kring finansieringsformer för verksamhet på landsbygden (projektstöd/fonder/riskkapital). Antal finansieringsformer som tagits fram inom ramarna för projekt inom LLUområdet. Antal aktörer som provat nya och innovativa finansieringsformer: 1 projekt med syfte att stärka möjligheterna till fler finansieringsformer på landsbygden.

Finansiering: Leader MittSkåne och ideella timmar

Projektledare: Nils Phillips, Centrum för Publikt Entreprenörskap/Idéburen Utveckling Skåne – Mobil: 0736447738