Om Idéburen Utveckling Skåne

All utveckling är lokal! 

Idéburen utveckling är en ideell förening, plattform och nätverk av aktivister, folkbildare och samhällsengagerade individer och organisationer som sedan 2009 ger, och utvecklar, stöd till hållbar lokal utveckling. Detta sker ofta i olika projekt och sektorsövergripande samarbete men alltid utifrån civilsamhällets position, med ett lokalt gräsrotsperspektiv och med folkbildningens metoder. 

Vi driver projekt och initiativ i Skåne i samarbete med olika finansiärer, universitet och kommuner, ger stöd till lokala utvecklingsföreningar kring frågor som social och finansiell mobilisering, organisering, kommunikation och olika kapacitetshöjande insatser inom olika områden som inkludering och delaktighet, förnybar energi, fastigheter och stadsplanering, kultur som verktyg, idéburen välfärd, lokalvaluta, demokrati eller sociala innovationer. Det har gjort att vi idag är verksamma i både stad och landsbygd och har ett stort och brett nätverk nationellt och internationellt. 

Ändamålsparagraf:

Föreningen är en utvecklingsplattform för organisationer och individer inom idéburen utveckling och sociala innovationer. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, och verkar med utgångspunkt i folkbildningens arbetssätt och metoder. Ändamålet är att stödja idéburna drivkrafter som motor och logik bakom lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Verksamheten sker främst genom social mobilisering, aktivt medborgarskap, organisering och lokal utveckling.

Läs gärna mer om våra projekt och processer på denna hemsida!


Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till info@ideburenutveckling.se