Om Idéburen Utveckling Skåne

Idéburen Utveckling Skåne ideell förening

Ändamålsparagraf:

Föreningen är en utvecklingsplattform för organisationer och individer inom idéburen utveckling och sociala innovationer. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, och verkar med utgångspunkt i folkbildningens arbetssätt och metoder. Ändamålet är att stödja idéburna drivkrafter som motor och logik bakom lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Verksamheten sker främst genom social mobilisering, aktivt medborgarskap, organisering och lokal utveckling.

Föreningen hette tidigare Centrum för Publikt Entreprenörskap – som har över tio års erfarenhet att stödja gräsrotsinitiativ, utvecklings- och samhällsentreprenörer i Skåne – och som varit ett verktyg för att stärka de idéburna sociala innovationerna, (stöd)systemet inom vilka dessa verkar, renodla stödfunktionerna och stärka positionerna inom det skånska och svenska innovationssystemet. För att tydliggöra främst gräsrotsperspektivet, folkbildningen och de idéburna drivkrafterna bytte föreningen 2019 namn.

Varför är det viktigt med idéburen utveckling och idéburen innovation?

Sociala innovationer är bra och nödvändiga – och vi upplever  att det finns utvecklats tre olika inriktningar av social innovationer – som alla givetvis behövs, har sin egen logik, förutsättningar, finansiering – men där en (1) inriktning idag saknar sitt eget anpassade stödsystem. Dessutom den som vi ser som den viktigaste – den idéburna.

Tre typer av social innovation:

Privat social innovation – sociala kommersiella tjänster utvecklade av individer. Entreprenörer som med både ett socialt och eget vinstintresse utvecklar produkter till salu för det offentliga eller kunder. Denna inriktning är de narrativa flaggskeppen och har präglat förutsättningar och stöd för sociala innovationer i Skåne och Sverige sedan dag ett.

Offentlig social innovation – innovationer inom den offentliga sektorn kring hur man kan utveckla tjänster, metoder och verksamhet på nya sätt – ofta med brukardelaktighet, samverkan över sektorer eller delegering av ansvar ner på medarbetarnivå. Här finns olika stödsystem inom sjukvård eller omsorg – t ex kommunala social investeringsfonder.

Idéburen social innovation – som tar avstamp i ur den idéburna sektorns gräsrotsinitiativ, aktivt medborgarskap, aktivism och engagemang och föreningsliv. Det kan ske med kommersiella verktyg eller i nära samarbete med det offentliga – men grundar sig i en tydlig ändamålsparagraf som riktmärke för verksamheten och resurserna, med mål att förbättra samhället, ofta tillsammans med andra som vill engagera sig i samma fråga.

Utmaningen det senaste decenniet har varit att stödsystem och förutsättningar är anpassade efter den näringslivsinriktade, kommersiella, privata sociala innovationen.  Stödet har ändrats över åren, men framför allt den idéburna sociala innovationen har – oaktat sin innovation, och gräsrots- och idéburna historia – fått agera inom ett privat näringslivsnarrativ och stödsystem.