dela med dela med   rss rss   språk språk

Samverkan för delaktighet

Konsten att bjuda in till delaktighet

Intresset för samhällsentreprenörskap som redskap för att lösa problem och skapa utveckling i samhället lokalt och globalt har ökat explosionsartat de senaste åren. Debatten kring detta omfamnar såväl försvar av den solidariskt finansierade svenska välfärdsmodellen till sökandet efter nya modeller eller plattformar som erbjuder mer delaktighet i samhällsutvecklingen i ett såväl lokalt som globalt perspektiv. CPE är ett regionalt utvecklingsprojekt som erbjuder stöd till människor och organisationer med samhällsutvecklande idéer och följer därmed denna debatt. Vårt övergripande mål är att uppmuntra till delaktighet i lokal och regional utveckling. För att uppnå en mer hållbar utveckling och tillväxt krävs sektorsövergripande samverkan.

CPE har hittills gett rådgivning till ett 150-tal projekt och det är tydligt att de mest framgångsrika projekten i Skåne har utvecklats där det funnits stark lokal förankring. En slutsats av detta är att man måste finnas och verka lokalt om man skall fånga upp och kanalisera engagemang, entreprenörskap och verkligt lokala behov. Den andra slutsatsen är att det är dyrt och resurskrävande att bygga nya lokala stödstrukturer varför man måste stimulera och uppmuntra existerande aktörer med befintlig infrastruktur i Skåne att axla rollen som lokala utvecklingscentra. Studieförbund, folkhögskolor, byalag, organisationer knutna till näringslivet som har lokal infrastruktur och verksamhet, skulle kunna vara lämpliga och potentiella aktörer för detta uppdrag.

CPE är en regional mötesplats och utvecklingsarena för samhällsentreprenörskap och stödjer tillkomsten av samhällsentreprenörskap i Skåne genom att uppmuntra folkbildning och andra aktörer med lokalt engagemang och lokal infrastruktur att anta rollen som lokala utvecklingsnoder. Detta CPE är en stödfunktion till dessa utvecklingsnoder, med regionalt kunskaps och nätverksbyggande, som kopplas till internationella nätverk med bred kunskap.

Vi skapar ett mer entreprenöriellt och hållbart Skåne. CPE jobbar för att öka medborgarnas delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen och öka tillgängligheten av kunskap kring samhällsentreprenörskap i Skåne. CPE ska vara ett nav för stöd till etablering av nya lokala stödstrukturer i Skånes kommuner via etablerade folkbildningsorganisationer och andra lokala utvecklingsorganisationer. Detta innebär att utveckla nya modeller för att regionalt ta tillvara och stödja nya sociala innovationer och uppmuntra till samverkan mellan idéburen, offentlig och privat sektor.

Läs mer om CPE i boken Konsten att bjuda in till delaktighet