Bridging the gap, New survival strategies

8 oktober, 2012

0


Samhällsentreprenörskapet får en allt större roll i det svenska samhället och det sker ett intensivt nätverksskapande i Europa kring social innovation. Förra veckan arrangerade det Europeiska nätverket för det civila samhället Euclid Networks en konferens med fokus på just social innovation samt att sprida kunskap om projekt och diskussioner som pågår runtom i Europa. Öresundsbron är både en fysisk och en mänsklig bro som förenar två länder och denna region kan därmed ses som en lämplig plats att sprida och inspirera till mer mångfald.

Representanter från Euclid Network menar att det är kontraster och olikheter som ger inspiration och drivkraft till vidare arbete. De vill även uppmärksamma den ständiga frågan angående hur pengarna ska räcka till för att jobba vidare med sociala projekt och finna lösningar på samhällsproblem.

Första dagen ägde rum i Köpenhamn där Andreas Hjort Frederiksen från SOCIAL+ inledde med att säga att social innovation har 1000 olika definitioner men viktigare är att skilja på om ett projekt fyller hålen i vägarna som finns eller om de skapar nya vägar. Andreas menar att det är viktigt att vara ärlig och tydlig med vad planen för projektet är, både mot sig själv och mot finansiärerna. Enligt honom är bidragsgivare villiga att lägga pengar på experiment och nya idéer men det är då av vikt att inte rapportera löften och hoppfull utveckling fören det faktiskt är testat. Publikens kommentarer på detta var bland annat att innovatörerna behöver komma närmare finansiärerna för att på så sätt kunna koppla samman lämpliga projekt med lämplig plånbok.

John Rene Keller Lauritzen från danska Technological Institute pekade på att det idag finns växande sociala behov men färre offentliga sektorer att hantera och lösa dessa problem. Detta kräver att enheter arbetar över gränserna för att lära av varandras framgång och misstag. Social innovation kan vara ett komplement eller ett alternativ till den offentliga sektorn för att möta dessa behov. Han poängtera att social innovation är en lovande men utmanande väg att gå eftersom större delen av dessa problem bör lösas av den offentliga sektorn. Social innovation bör ses som en resurs och en möjlig partner till flera av den offentliga sektorns arbeten, men utan att konkurrera ut deras jobb. Innovation, nytänkande och socialt företagande är alltså inget hot utan istället en resurs. Det handlar inte om vilken enhet eller sektor du jobbar inom utan istället handlar det om att göra skillnad. Det behövs därmed både ett bottenupp-tänkande och en hållbarhetsfaktor i projekten. Det måste även finnas en förståelse och inställning om att misstag får göras men det är bättre att erkänna misstaget relativt tidigt och gå vidare. Better to fail early and small than late and big. Jas Bains berättar om Ashram Housing Association och påpekar i likhet att det är viktigt att se långsiktigt. Genom att vara tydlig och ärlig till sin omgivning angående de utmaningar man möter under resans gång blir det även lättare att möta dem och det skapas ett utbyte av kunskap och erfarenheter. Jesper Risom tillägger att det är av vikt att veta vem man talar till och se till att denna grupp är delaktig och involverad tidigt i projektet för att till fullo utnyttja deras kompetens.

En av succéberättelserna som presenterades under dessa dagar var PB43 som fick fri tillgång till en bit mark just söder om centrala Köpenhamn och de har fokus på att sprida en kreativ och användarvänligt kultur genom att uppmuntra till att använda befintliga byggnader på ett nytt sätt. De har bland annat bygg om en gammal ambulans till att idag vara ett ställe dit missbrukare kan injicera sina substanser under hygieniska och säkra förhållanden. I tidning ”Byen bliver til” kan man följa vad detta område används till och ett ständigt fokus är att man vill ha kvar en positiv relation till närområdet.

Olika tankar angående social innovation framfördes under dessa dagar och det råder en viss oenighet om hur man kan och bör agera och vilka konsekvenserna blir. Å ena sidan anses social innovation vara något som skapades och uppstod från lokala aktörer och vi bör inte försöka förklara det eller ge det ett akademiskt språk för att få det accepterat. Å andra sidan kan det hävdas att det är positivt att anpassa språket och sättet att framhålla en ide beroende på vem man tilltalar. Detta för att få exempelvis olika finansiärer att förstå och då vilja lägga in pengar i projektet.

Andra dagen ägde rum i Malmö där bland annat John Pepin talade och lyfte fram vikten i att vara oresonlig när man är en social entreprenör. Social innovation är dynamiskt och det gäller att våga tro på sin idé för att kunna driva igenom den. Det värsta som kan hända är att du får ett nej, och det är inte något farligt.

Några sammanfattande tankar från dessa två dagar är att

– Se människor som en tillgång där individuella kvaliteter uppmärksammas och ges utrymme att utvecklas

– Skapa större nätverk där investerare och innovatörer kan mötas för att koppla samman lämplig idé med lämpliga pengar för att skapa mest värde

– Gör världen mindre genom att dela information, sprid kunskap och erfarenheter och fortsätt att kommunicera över gränserna

– Det lilla är vackert. Allt måste inte växa och utvecklas till något stort. En hel del projekt gör sig bäst genom att fortsätta vara små

Home

Forside

Bildtext: workshop och diskussioner med Cliff Prior från UnLtd, England. Foto: Ingemar Holm.